Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

iwannabeyour
2240 5027 500
Reposted fromkartofel kartofel viasucznik sucznik
iwannabeyour
1825 9171
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasucznik sucznik
iwannabeyour
3209 6711 500
Reposted byYoSiJoheinousteiseielentariedanthemanikaritimmoeOkruszekTamahlletha0nieobecnoscLuukkapwgBrainybeciaszqzur887Dagarhenlasicalullabyataga

July 20 2018

iwannabeyour
6166 016a 500
Reposted byyanekkatastrofostrzepysatyrlanelenifcalisekhipisekcolorful

July 16 2018

iwannabeyour
9735 160f
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasucznik sucznik

July 15 2018

iwannabeyour
7811 85ca 500
Reposted fromfungi fungi viasucznik sucznik
iwannabeyour
5720 f4e6 500
Reposted fromzciach zciach viaSoulPL SoulPL
iwannabeyour
7608 e8d6 500
Reposted fromFero Fero viaSoulPL SoulPL
iwannabeyour
Reposted frommangoe mangoe viaSoulPL SoulPL
iwannabeyour
Reposted frompsychedelix psychedelix viaSoulPL SoulPL
iwannabeyour
8650 2329
Reposted fromArecaS ArecaS viaSoulPL SoulPL
iwannabeyour
1448 985c 500
Reposted fromfungi fungi viajezu jezu
iwannabeyour
7937 c339 500
Reposted fromsavatage savatage viaschaaf schaaf
iwannabeyour
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viaschaaf schaaf
iwannabeyour
iwannabeyour
Ale ludzie zazwyczaj nie myślą, że to, co się zdarzyło im, zdarza się wielu osobom. A szczególnie ci niezbyt bystrzy.
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
iwannabeyour

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
iwannabeyour
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl